Shaikh Abdul Ghaffar Kabab House

Shaikh Abdul Ghaffar Kabab House

Shaikh Abdul Ghaffar Kabab House

Dehli Saudagar Rd No. 4, next to Riaz Masjid, Delhi Mercantile Society PECHS, Karachi, Karachi City, Sindh,restaurants in Karachi