Shah Fahad Resorts Karachi

Shah Fahad Resorts Karachi

4594+2RG, Muhammad Saleh Goth 1 Gadap Town, Karachi, Karachi City, Sindh,Resorts in Karachi